Toimittaja: Vil­le-Mat­ti Han­nu

TORNIONLAAKSO – Tor­ni­on- ja Muo­ni­on­jo­en lo­hes­tus­kau­si on pis­tet­ty pa­ket­tiin, nor­maa­lia isom­paa sel­lai­seen, sil­lä saa­liik­si tuli tänä ke­sä­nä hy­vin poik­keuk­sel­li­nen mää­rä iso­ja yk­si­löi­tä.

– Yli kah­den­kym­me­nen ki­lon lo­hi­a­kin tuli use­am­pi kap­pa­le. Yleen­sä sel­lai­nen osuu ka­las­ta­jan kouk­kuun noin ker­ran kym­me­nes­sä vuo­des­sa, Luon­non­va­ra­kes­kuk­sen eri­tyi­sa­si­an­tun­ti­ja Vil­le Vähä to­te­aa.

Tänä vuon­na Väy­läs­tä suu­rin saa­liik­si saa­tu kala oli yli 24 ki­loa. Saa­lis­näyt­tei­tä on ke­rät­ty 1980-lu­vul­ta saak­ka ja nii­hin on en­nes­tään mer­kit­ty vain yk­si ky­sei­sen ki­lo­mää­rän ylit­tä­vä lohi. Luo­taus­his­to­ri­aa tar­kas­tel­les­sa men­nyt kesä si­joit­tui kes­ki­kas­tiin. Luon­non­va­ra­kes­kuk­sen luo­tai­mis­ta las­ket­tiin 3. syys­kuu­ta men­nes­sä 51 425 nous­sut­ta yk­si­löä.

Kap­pa­le­mää­räi­ses­ti nou­su­ka­lo­ja odo­tet­tiin hie­man enem­män, mut­ta yh­den me­ri­vuo­den lo­hia eli kos­se­ja, nou­si kui­ten­kin nor­maa­lia vä­hem­män. Ky­sees­sä ei ole Vä­hän mu­kaan mi­ten­kään huo­les­tut­ta­va asia, vaan to­den­nä­köi­ses­ti sama ge­neet­ti­nen te­ki­jä, min­kä vuok­si iso­ja ka­lo­ja­kin saa­pui ku­dul­le nor­maa­lia enem­män.

– Se on kuin si­sään­kir­joi­tet­tu tie­tyn ge­ne­tii­kan omaa­viin lo­hi­kan­toi­hin, et­tä ne vii­py­vät me­rel­lä pi­tem­pään en­nen jo­keen nou­sua. Tot­ta kai me­rel­lä täy­tyy ol­la myös hy­vin ra­vin­toa, jot­ta kala voi kas­vaa, mut­ta enem­män kyse on juu­ri näis­tä gee­ni­te­ki­jöis­tä.

Lue lisää Meän Tornionlaakson sivulta 2.

Sivustolla käytetään evästeitä, jotta voimme varmistaa sivuston toiminnan sekä mm. kävijäseurantaan. Hyväksytkö evästeiden käytön?